Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Voor elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, worden de volgende woorden en uitdrukkingen als volgt verklaard:

1.1.1 USASIM: Leverancier van Internationale SIM kaarten en telecom gerelateerde producten is geregistreerd onder;

Elfa Company, Albertstraat 10, 2018 Antwerpen, Belgie met als ondernemingsnummer BE 0756.669.185

1.1.2 Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de door hen gekozen Provider(s) een overeenkomst tot het leveren van een mobiele telecommunicatiedienst is aangegaan;

1.1.3 SIM kaart: Deze kaart biedt de mogelijkheid om met daarvoor geschikte apparatuur gebruik te maken van mobiele telecommunicatie via de door de Klant gekozen Provider;

1.1.4 Product(en): Goederen voor mobiele telecommunicatie diensten aangeboden via de website van USASIM.net;

1.1.5 Dienst: een door de Provider geleverde Mobiele Telecommunicatiedienst met betrekking tot het direct transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het mobiele netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;

1.1.6 Netwerk: het netwerk voor draadloze telefonie, waarvan de Providers gebruik maken;

1.1.7 Provider: Aanbieder van mobiele telecommunicatie diensten;

1.1.8 Aanvullende of bijzondere voorwaarden: voorwaarden voor een specifieke dienst die gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

– het totale Product aanbod van USASIM.net

– alle producten die zijn besteld via de website

– door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

2.2 Voor een speciale aanbieding kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen door USASIM.net worden gewijzigd, op ieder moment zonder verdere notificatie.

2.5 De Klant kan via de website van USASIM.net de meest recente versie van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden opvragen.

2.6 Met betrekking tot het gebruik van de SIM kaarten gelden de door de Providers vastgestelde algemene voorwaarden, de aanvullende en/of bijzondere voorwaarden.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 De Klant is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. USASIM.net  behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden;

3.2 Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren;

3.3 Door het gebruik van de SIM kaarten gaat de Klant een overeenkomst aan met de gekozen Provider. De overeenkomst met de door de Klant gekozen Provider, komt tot stand op het moment dat de Klant de verpakking van de internationale telefoonkaart verbreekt. Vanaf dat moment gelden naast deze Algemene Voorwaarden USASIM.net  tevens de door de Providers vastgestelde algemene voorwaarden, de aanvullende en/of bijzondere voorwaarden.

3.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant zijn gebracht.

3.5 De klant kan zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de overeenkomst niet overdragen aan derden.

 

Artikel 4 – Levertijd

4.1 Producten die besteld zijn op werkdagen voor 17.00 uur, worden binnen de 3 werkdagen aangeboden ter verzending bij Bpost of andere.

4.2 USASIM.net  is niet verantwoordelijk voor de levertijden van Bpost of andere.  Vertraagde levering geeft de Klant nooit het recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betalen is alleen mogelijk door middel van de betaalmethoden die aangeboden worden op de website.

5.2 Levering geschiedt, nadat de betaling is bevestigd.

Artikel 6 – SIM kaarten

6.1 De aan de klant ter beschikking gestelde simkaart is en blijft eigendom van de Provider of de netwerkaanbieder.

6.2 Het is ten strengste verboden de SIM kaart, of bijbehorende telefoonnummers door te verkopen aan derden. De SIM kaart is alleen voor persoonlijk en ‘normaal’ gebruik. Door de acceptatie van de Algemene Voorwaarden garandeert de Klant dat de SIM kaart niet gebruikt wordt voor handelingen in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst, de overeenkomst met de Provider of de duidelijke bedoeling. Redelijke verdenking van oneigenlijk gebruik door de Klant, worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de overeenkomst. De Provider is in dit geval gerechtigd het verdere gebruik van de SIM kaart te blokkeren en/of de SIM kaart terug te vorderen van de Klant.

6.3 De Klant dient zorgvuldig met de internationale simkaart om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadiging en diefstal. De klant is verantwoordelijk voor elk onrechtmatig gebruik, gebruik in strijd met de handleiding en/of redelijke instructies van de Provider, een daartoe bevoegde autoriteit of een andere telecommunicatieaanbieder.

6.4 Het is verboden de technische informatie die op de simkaart is opgenomen en/of de technische informatie, software en beveiligingen van de apparatuur waarmee de klant zich toegang tot het netwerk verschaft te kopiëren of op enige andere wijze te manipuleren.

Artikel 7 – Kwaliteit Mobiele telecommunicatie diensten

7.1 De mobiele telecommunicatiediensten werken middels verspreiding van radiosignalen, waardoor de kwaliteit van de verbindingen niet overal en altijd worden gewaarborgd. Dit houdt verband met onder andere de gebruikte mobiele apparatuur, de radiodekking van het netwerk en de atmosferische omstandigheden. De Klant kan bij de door hem/haar gekozen Provider en/of via de website van de Provider meer informatie verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden, de kwaliteit en de beschikbaarheid daarvan.

 

Artikel 8 – Tarieven

8.1 Alle tarieven voor het gebruik van de diensten zijn vastgesteld door de Providers. Poviders kunnen tarieven en voorwaarden wijzigen zonder dit aan USASIM.net  of de Klant te melden.

8.2 USASIM.net is niet aansprakelijk eventuele afwijkingen door prijswijzigingen van de Providers.

8.3 USASIM.net is niet aansprakelijk voor de facturering van de Providers.

8.4 USASIM.net streeft naar een correcte en up to date vermelding van de prijzen van de Providers op de website, maar hanteert voorbehoud van prijswijzing en drukfouten op de website

8.5 Mits anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen, worden de prijzen op de website van USASIM.net  voor Producten en Diensten vermeld in Euros,  inclusief verzendkosten.

 

Artikel 9 – Retourneren

9.1 Nadat de Klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met USASIM.net  ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2. Retourneren kan naar een door USASIM.net  vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, verzegelde en niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De Klant draagt zelf de kosten en het risico voor het retourzenden van het product.

9.3 Retourzendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd.

9.4 USASIM.net  behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Klant is beschadigd.

9.5 USASIM.net  zal het aankoopbedrag aan de Klant terug betalen na ontvangst van het retourgezonden Product. De aankoopprijs, exclusief verzendkosten, wordt overgemaakt naar de bankrekening die gebruikt is voor de betaling van de bestelling.

9.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van USASIM.net  schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal USASIM.net  de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 USASIM.net  is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van de SIM Kaart, het netwerk of door tekortkoming bij de uitvoering van diensten en/of additionele diensten van de Providers.

10.2 USASIM.net  is niet aansprakelijk voor schade of oneigenlijk gebruik van het Product door de Klant.

10.3 USASIM.net  is niet verantwoordelijk voor enige vorderingen die voortvloeien uit Producten die zijn verloren, gestolen, op oneigenlijke wijze worden gebruikt, of gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

10.4 In geen geval zal USASIM.net  aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins voor:

(a) direct of indirect verlies van winst, of

(b) enige indirecte of gevolgschade of schade,

die voortvloeien uit de relatie voor deze overeenkomst.

10.5 De aansprakelijkheid van USASIM.net  is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product of van de desbetreffende producten.

Artikel 11 – Klachten behandeling

11.1 Binnen 7 dagen na ontvangst van het Product, is de Klant verplicht het Product te controleren of het geleverde overeenkomstig is met de overeenkomst. Als het aantoonbaar is dat het Product niet overeenkomstig is met de overeenkomst, dient de Klant direct contact op te nemen met USASIM.net . USASIM.net  zal eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier oplossen.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien USASIM.net  door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. USASIM.net  zal de Klant hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

12.2 Ingeval van Overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding.

12.3 USASIM.net  zal de Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens

13.1 USASIM.net  respecteert de privacy van de Klant, gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met het Privacy Beleid.

 

Artikel 14 – Informatie verzameling door USASIM.net

Ten behoeve van onze eigen website mag USASIM.net  navolgende data vastleggen en verwerken:

  • Details van uw bezoek en de midellen van uw toegang , inclusief data verkeer, locatie gegevens, weblogs en andere achtergelaten data
  • Informatie die u verstrekt via onze website bij het invullen van formulieren, zoals uw registratie voor uw aankoop (Houdt er rekening mee dat wij de mogelijkheid hebben uw contact details te raadplegen middels VeCapture by Ve Interactive, ook wanneer u een registratie of bestelling niet volledig afrond. Deze contactgegevens kunnen worden gebruikt om met u in contact te treden.)

 

Artikel 15 – Intellectueel Eigendom

15.1 Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten van de website en de inhoud daarvan bij USASIM.net , waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

15.2 Bezoekers mogen kopieën van te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of opslaan.

15.3 Gebruik van de website inclusief het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website of de inhoud in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van USASIM.net .

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.

×

Hallo!

Klik op 1 van de contacten om te chatten op WhatsApp

× Hulp nodig?